Všeobecné obchodní podmínky

BEST, a.s., IČO: 25201859, se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51
Platné a účinné od 14. října 2021

Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „NOZ“), nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností BEST, a.s., jako prodávajícím (společnost BEST, a.s., dále také jen jako „prodávající“) v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Znění těchto obchodních podmínek je vydáno v tištěné podobě a je dále veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.best.cz (dále jen „Webová stránka“) v odkazu Obchodní podmínky pod ikonou „Stáhněte si“.

1. SMLOUVA

1.1 Právní vztah: Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím bude založen jednotlivými kupními smlouvami, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s jejich následným písemným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách; uvedené nevylučuje, aby mezi prodávajícím a kupujícím byla uzavřena vlastní kupní smlouva při společném jednání či jiným dohodnutým způsobem. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

2. ZBOŽÍ

2.1 Zboží: Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v katalogu nebo ceníku prodávajícího (dále jen „Katalog“, resp. „Ceník“), jejichž aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na Webové stránce prodávajícího nebo k dispozici v tištěné podobě v provozovnách prodávajícího. Pro účely objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje Katalog a/nebo Ceník uvedený na Webové stránce. Zboží tvoří především výrobky vyráběné prodávajícím, ale v nabídce je zařazeno též zboží jiných výrobců, u něhož může být odlišný zejména režim záruky.

2.2 Výstavní vzorky: Prodávající a kupující mohou sjednat, že prodávající v určitém místě u kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení, prodání. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen prodávajícímu uhradit za vzorky paušální peněžitou částku, jejíž výše a lhůta splatnosti budou dohodnuty v příslušné smlouvě.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Objednávka: Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (dále jen „Objednávka“). Písemná objednávka musí obsahovat alespoň (i) přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou (názvem nebo jménem a příjmením), adresou sídla (místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem narození), (ii) označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle Katalogu či Ceníku, (iii) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení dle předchozího bodu, (iv) uvedení množství zboží a (v) souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Jestliže objednávka bude obsahovat shora uvedené náležitosti, má se za to, že kupující má úmysl uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu o prodeji a koupi zboží, a objednávka je tedy řádným návrhem na uzavření smlouvy (viz § 1731 až 1733 NOZ).

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1 Přijetí objednávky: O přijetí písemné závazné Objednávky vyrozumí kupujícího prodávající svým potvrzením (dále jen „Potvrzení“) nejpozději následující pracovní den po doručení Objednávky prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky. Účinky řádného přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy má však i Potvrzení prodávajícího doručené později než ve lhůtě dle prvé věty, vždy však v přiměřené lhůtě po doručení Objednávky, ledaže kupující před tím Objednávku odvolal; kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze písemně a pouze do doby jejího přijetí prodávajícím.

4.2 Jestliže objednávka neobsahuje všechny náležitosti podle čl. 3.1, nepovažuje se za řádný návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v takovém případě poučí kupujícího o vadách nebo nedostatcích objednávky a vyzve jej k opravě či doplnění jeho objednávky. Pokud kupující objednávku náležitě upraví nebo doplní, bude se postupovat podle čl. 4.1.

4.3 Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. jde-li o osobu, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), zašle mu prodávající spolu s potvrzením také znění těchto obchodních podmínek; tím není dotčena povinnost Spotřebitele seznámit se s těmito podmínkami před učiněním Objednávky (viz výše); povinnost zaslat Spotřebiteli také znění příslušné kupní smlouvy je splněna zasláním Potvrzení.

5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1 Termín dodání: Termín dodání zboží určí prodávající v Potvrzení. Prodávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však (u všech výrobků BEST) limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objednávce. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání, jak jej v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanoveným termínem dodání a mezi stranami současně nedojde k dohodě o termínu dodání zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Termín dodání zboží určený dle předchozích vět je dále označován jen jako „Termín dodání“.

5.2 Způsob dodání: Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl.6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno. Po domluvě je možné dopravu zajistit dopravním prostředkem, disponujícím zařízením pro složení zboží. Kupující je povinen stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno, jakož i zajistit dostatečný prostor pro manipulaci zboží při jeho vykládce, s ohledem na rozměry dopravního prostředku, s nimiž se kupující seznámil. V případě, že není umožněn bezproblémový přístup k místu vykládky nebo prostor potřebný pro manipulaci se zbožím při vykládce, bude zboží vyloženo na nejbližším možném dostupném místě. Je možné domluvit vykládku na dvakrát, v případě, že je toto s ohledem na dopravní dostupnost možné. Veškeré náklady související s překládkou a přejezdem je povinen uhradit kupující. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek k tomu určený kupujícím v Místě dodání.

6. MÍSTO DODÁNÍ

6.1 Místo dodání: Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky, které uvede v Objednávce jako místo dodání kupující. Uvede-li kupující v Objednávce poznámku „vlastní doprava“ či jiné vyjádření, z něhož bude vyplývat, že dopravu zboží ze strany prodávajícího nepožaduje, anebo pokud kupující v objednávce neuvede žádné místo dodání, platí, že místem dodání je některý ze závodů prodávajícího, který kupující v Objednávce sám určí; pokud takový závod kupující neurčí, určí jej prodávající v Potvrzení, přičemž přihlédne k umístění sídla, místa podnikání či bydliště kupujícího. V případě nesouhlasu kupujícího s místem dodání určeným takto prodávajícím se postupuje podle čl. 5.1 obdobně. V té souvislosti se však konstatuje, že prodávající umožňuje kupujícímu vlastní odběr výrobků pouze ze závodů, ve kterých byly zároveň vyrobeny. Aktuální seznam závodů na území celé České republiky, v nichž lze odebrání zboží uskutečnit, je uveřejněn na Webové stránce prodávajícího. Místo určené dle předchozích vět je dále označováno jen „Místo dodání“.

7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

7.1 Cena zboží: Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny uvedené v Katalogu či Ceníku prodávajícího včetně odpovídající daně z přidané hodnoty (která ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek činí 21 %), a to dle stavu platného v době uskutečnění dodávky zboží (dále jen „Cena zboží“). V Ceně zboží jsou již zahrnuty i náklady spojené s jeho balením a nakládkou. Cena nákladů na dopravu palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, však není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

7.2 Úprava Ceny zboží: V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objednávce, bude výše Ceny zboží stanovena prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a druhů úprav. Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanovenou Cenou zboží a mezi stranami současně nedojde k dohodě o Ceně zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

7.3 Doprava: Cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v Potvrzení; v případě nesouhlasu kupujícího s cenou dopravy určenou takto prodávajícím se postupuje podle čl. 7.2 obdobně. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci ceny dopravy, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Smluvní strany se dohodly s odkazem na ustanovení § 2079 odst. 2 NOZ, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.

8.2 Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději den před Termínem dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží a není-li kupní smlouvou sjednán přesný termín splatnosti Ceny zboží, je v takových případech kupující povinen zaplatit Cenu zboží na základě vyúčtování prodávajícího v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.

8.4 Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn (i) připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky, jehož identifikaci prodávající oznámí kupujícímu v Potvrzení či jinak nebo (ii) vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.

8.5 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a/nebo úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.6 Storno objednávky a storno poplatky: Nedohodnou-li se kupující a prodávající výslovně písemně jinak, potvrzenou Objednávku na jakékoli zboží a služby, dodávané prodávajícím, je možno stornovat (odvolat), resp. tedy kupující je oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, písemným oznámením doručeným prodávajícímu nejpozději 1 pracovní den před Termínem dodání, pokud současně nejpozději v uvedený den zaplatí prodávajícímu odstupné ve výši 50 % z kupní ceny objednaného zboží; uvedená částka odstupného musí být nejpozději v uvedený den připsána na bankovní účet prodávajícího či složena do jeho pokladny.

9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

9.1 Obaly: Prodávající dodává zboží buď (i) na značených paletách BEST (rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 30 kg/ks), anebo (ii) BEST „velká“(rozměr 120 x 100 cm, hmotnost 38 kg/ks), anebo (iii) EUR (rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 25 kg/ks); stropní nosníky a prvky pro dopravní infastrukturu na speciálních dřevěných prokladech; všechny uvedené palety (nebo proklady) dále také jen jako „Obaly“. Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží loženo, kupujícím není z provozních důvodů možný, tedy určuje jej jednostranně prodávající. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží a společně s ní i cenu Obalu (dále jen „Cena obalu“). Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny typy nepoškozených Obalů do kteréhokoli závodu prodávajícího, a to ve lhůtě 6 měsíců od dodání zboží, přičemž v této lhůtě je prodávající povinen nepoškozené Obaly převzít od kupujícího zpět. Konkrétní popis nepoškozeného obalu je uveden na webové stránce. Současně s vrácením Obalů musí kupující předložit původní průvodní doklad k zboží v Obalech dodanému (tj. kopii dodacího listu, ke kterému navrácené Obaly příslušely), z něhož bude zřejmé, že množství a složení Obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží, jinak prodávajícímu nevzniká povinnost Obaly převzít zpět. Průvodní doklad je nutné doložit nejpozději v okamžik složení obalů na kterémkoli závodě BEST, a.s. (na pozdější doložení dokladů nebude brán zřetel). Pokud budou Obaly řádně a včas vráceny prodávajícímu a budou splněny další shora uvedené podmínky, je prodávající povinen převzít Obaly zpět a vyplatit kupujícímu jím zaplacenou Cenu obalu, poníženou o manipulační poplatek za zpětvzetí palet, a to v termínu 14 dní od řádného vrácení Obalů a splnění dalších shora uvedených podmínek.

Obaly a jejich ceny:

typ obalu

rozměr

hmotnost

prodejní cena bez DPH

prodejní cena včetně DPH

cena při vrácení bez DPH

cena při vrácení včetně DPH

 

paleta BEST

120x80 cm

30 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

paleta BEST velká

120x100 cm

38 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

paleta EUR

120x80 cm

25 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

speciální proklady

 

3 kg

60,00 Kč

72,60 Kč

54,00 Kč

65,34 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodávající je povinen odkoupit zpět a přijmout zpět pouze označené a nepoškozené Obaly, způsobilé k dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout převzít zpět. Použité Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Současně je kupující povinen jednotlivé typy Obalu (zejména palety EUR, BEST, BEST „velká“) pro jejich samostatné převzetí a evidenci připravit zvlášť podle jednotlivých druhů.

9.2 Prodej a balení výrobků: Prodej zboží, kterým jsou dlažby, je realizován vždy jen po jednotlivých ucelených vrstvách na paletě nebo po celých paletách, prodej dlažeb BEST – VEGA, BEST – VALEA, BEST – GIGANTICKÁ a ostatních prvků pak po kusech nebo celých paletách. V případě prodeje dlažeb po jednotlivých vrstvách nebo prodeje ostatních výrobků po jednotlivých kusech, kdy bude prodávající předem zajišťovat (připravovat) a následně prodávat neucelené rozbalené palety, bude toto rozbalení palety účtováno poplatkem k ceně zboží, a to ve výši 250 Kč bez DPH/1 rozbalená paleta. Tento poplatek nebude účtován při prodeji neucelených a rozbalených palet s dlažbou, opatřenou povrchovým UV lakem.

Prodej komoditních výrobků na sklady velkoobchodních zákazníků je realizován vždy a výhradně v ucelených paletách.

9.3 Zajištění zboží při přepravě: Palety jsou pro účely přepravy přepáskovány plastovou páskou, která zajišťuje zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží na Místo dodání, pokud si přepravu zajišťuje kupující, je náklad na vozidle nutno navíc zajistit tzv. kurtováním dle pokynů prodávajícího, resp. jím pověřeného pracovníka. Na uvedené je kupující tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce. Způsob kurtování je podrobně uveden na Webové stránce prodávajícího pod odkazem Zajištění zboží při přepravě.

9.4 Poškození přepravovaného zboží: V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona.

9.5 Doporučené skladování zboží: Prodávající doporučuje omezit skladování zboží od jeho dodání prodávajícím do doby jeho užití (v rámci realizace stavebních prací) jen na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním prodávající neodpovídá (např. výkvěty).

9.6 Převzetí zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu na tzv. dodacím listu. Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto obchodních podmínek.

9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

9.8 Zástupce kupujícího: Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího, a zboží je dodáváno jinde, než v sídle (místě podnikání, bydlišti) kupujícího, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Prodávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Prodávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující.

9.9 Sankce prodávajícího: Pokud bude prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

9.10 Sankce kupujícího: Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží více jak 30 dní po datu uvedeném v Potvrzení objednávky a závadný stav ihned neodstraní ani na výzvu prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zároveň má po tomto odstoupení právo takové zboží uvolnit do volného prodeje a prodat je. Bez ohledu na uvedené je kupující v uvedeném případě povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení. Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je dále povinen za takto neodebrané zboží (a proto dále skladované v závodech prodávajícího) zaplatit prodávajícímu až do případného odstoupení od kupní smlouvy skladné ve výši 10,- Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží. Případným odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího není dotčeno jeho právo na uvedenou smluvní pokutu a na úhradu skladného do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.11 Výhrada vlastnictví: Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením Ceny zboží (dále jen „Výhrada vlastnictví“), přičemž neuhrazení byť jen části Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; Výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné trestněprávní souvislosti případného porušení vlastnického práva prodávajícího. Prodávající je oprávněn zboží, které je do doby úplného zaplacení Ceny zboží stále jeho vlastnictvím, kdykoli odebrat i svépomocí, přičemž za tím účelem je oprávněn kdykoli vstoupit na pozemky a do prostor kupujícího a za účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící překážky (zámky, oplocení, závory apod.); k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas.

9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží: Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně:
a) v případě Vlastní dopravy, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru;
a
b) v případě Dopravy prodávajícím, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

10.1 Délka záruky: Prodávající poskytuje kupujícímu na prodávajícím vyráběné zboží záruku v délce 20 let. Podmínky záruky jsou upraveny dále v tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího na Webové stránce v odkazu Reklamační řád.

10.2 Certifikace kvality: Celý výrobní proces zboží je řízen a dozorován dle certifikace ISO 9001. Certifikaci udělil Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., certifikační orgán pro systémy managementu. Kromě kontroly kvality a dozorování dle ISO 9001 udělil tentýž certifikační orgán prodávajícímu certifikáty IS0 14001, ISO 50001 a ISO 45001. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je postupně prováděn přechod na hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené ES – prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Výrobky, pro něž doposud nebyly evropské normy schváleny, jsou vyráběny na základě vydaného Stavebního technického osvědčení. Prodávající pro tyto výrobky vydává podnikovou normu a prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

10.3 Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení uvedených materiálů. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. vápenných výkvětů (vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa z použitého písku a štěrku na povrch zboží). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Po dobu životnosti betonových výrobků může docházet také k výskytu mikrotrhlin tzv. „krakeláži“, tyto mikrotrhliny se vyskytují na povrchu výrobku a jsou znatelné především po dešti, kdy se „vykreslí“ jednotlivé kontury trhlinek, po vyschnutí se opět tento jev znatelně ztrácí. Tato krakeláž neovlivňuje fyzikálně-mechanické vlastnosti výrobku, nesnižuje jeho životnost a nemůže být tedy předmětem reklamace. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti, způsobené desinfekčními přípravky na bázi sloučenin chlóru, které mohou způsobit částečné odbarvení povrchu betonových výrobků, a na vady, způsobené nesprávným použitím chemických rozmrazovacích látek v zimním období. Vzhledem k omezené možnosti ovlivnění výrobního postupu se 20letá záruka rovněž nevztahuje na kovové a plastové kompletační prvky (litinová mříž, plastová dna, plotové úchyty, plotové sloupky, plastové a gumové terče a podložky, distanční mezerníky a doplňkový sortiment ke zdicímu systému BEST – UNIKA).

10.4 Odpovědnost prodávajícího za vady je stanovena Reklamačním řádem.

11. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

11.1 Je-li kupující Spotřebitelem, platí v takovém případě následující: Je-li kupní smlouva uzavírána formou objednávky prostřednictvím e-shopu, je kupující – Spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení bude v takovém případě provedeno písemnou formou, přičemž pro odstoupení může využít formuláře, který je k dispozici ke stažení na Webových stránkách v sekci „Ke stažení“. Odstoupení je kupující povinen odeslat poštou na následující adresu: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov. Lhůta pro odstoupení je zachována i tehdy, pokud nejpozději v poslední den lhůty kupující – Spotřebitel předá písemné odstoupení k poštovní přepravě.

11.2 Využije-li Kupující – Spotřebitel uvedeného práva odstoupit od kupní smlouvy, je povinen na své vlastní náklady vrátit prodávajícímu veškeré dodané zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu zaplacenou Cenu zboží rovněž ve lhůtě 14 dnů, ne však dříve, než bude kupujícím vráceno veškeré zboží.

11.3 Kupující – Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty dodaného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. O takové znehodnocení je prodávající oprávněn snížit kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, a byla-li již vrácena, je kupující povinen zaplatit znehodnocení prodávajícímu do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

11.4 Kupující – Spotřebitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy podle předchozích článků, jestliže dodávané zboží bylo upraveno podle jeho přání.

11.5 Na kupujícího – Spotřebitele se nevztahují ustanovení těchto podmínek a Reklamačního řádu, která vylučují nebo omezují jeho práva z vadného plnění kupní smlouvy nebo na náhradu újmy. Práva z vadného plnění jsou stanovena Reklamačním řádem, s nímž je kupující – Spotřebitel povinen seznámit se před odesláním Objednávky.

11.6 Prodávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele, že:
(a) uzavřená kupní smlouva bude kupujícím archivována v elektronické podobě na jeho serveru, přičemž kupující – Spotřebitel k ní nemá přístup
(b) kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce
(c) kupní smlouvu lze uzavřít způsoby uvedenými výše v těchto podmínkách
(d) kupující – Spotřebitel má právo kontroly a změny vstupních údajů uvedených jím v Objednávce, a to před jejím odesláním.

11.7 Prodávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele dále, že prodávající vyřídí případné jeho stížnosti na následujícím kontaktním místě: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, telefon 373 720 111, email: best@best.cz, nebo v příslušných závodech prodávajícího, uvedených na webové stránce. Prodávající je dále oprávněn obrátit se stížnostmi na příslušné orgány dohledu, zejména na Českou obchodní inspekci.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle NOZ.

12.2 Odstoupení od smlouvy: Prodávající má vedle shora uvedených případů právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy také v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy prodávající nedodá objednané zboží ani do 10-ti dnů po uplynutí dodací lhůty.

12.3 Dokumenty ke zboží: Kupující se zavazuje, že svým dalším odběratelům bude ke zboží řádně dodávat Návod k použití zboží prodávajícího, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky prodávajícího, upozornit jej na všechny podmínky záruky – včetně jejích omezení – a dále se zavazuje předat odkaz na Webovou stránku prodávajícího zejména s tím, že na uvedených stránkách jsou zveřejňovány závazné technologické postupy a doporučení ohledně používání jednotlivých výrobků (zboží).

12.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí:
a) příslušnou kupní smlouvou,
b) platnými obchodními podmínkami prodávajícího,
c) Reklamačním řádem prodávajícího, a
d) ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména NOZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

12.5 Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 NOZ, tedy kupující přebírá riziko změny okolností v době po uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se i aplikace § 2050 NOZ o tom, že věřitel nemá nárok na náhradu škody, je-li sjednána smluvní pokuta. Vylučuje se rovněž § 2051 NOZ (kupující prohlašuje výši stanovených smluvních pokut za přiměřenou).

12.6 Změny kupní smlouvy lze činit pouze písemně.

12.7 Tyto obchodní podmínky prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího. Tyto obchodní podmínky prodávajícího lze jednostranně změnit nebo doplnit, a to pouze písemně, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených kupních smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním kupující vyslovil souhlas.

V Rybnici dne 13.10. 2021