S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti BEST, a.s., IČO: 25201859, se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 545
Platné a účinné od 1.7.2023


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) jsou ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součástí, tj. částí obsahu, všech kupních smluv uzavřených společností BEST, a.s., jako prodávajícím (společnost BEST, a.s. dále také jen jako „Prodávající“) v rámci její podnikatelské činnosti. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek. Znění těchto Obchodních podmínek je vydáno v tištěné podobě a dostupné v provozovnách Prodávajícího a dále je veřejně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.best.cz (dále jen „Webová stránka“) v odkazu Obchodní podmínky a právní předpisy a stáhnout si je lze prostřednictvím ikony „Ke stažení“.

1. SMLOUVA

1.1 Právní vztah: Právní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím bude založen jednotlivými kupními smlouvami, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s jejich následným písemným přijetím Prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto Obchodních podmínkách; uvedené nevylučuje, aby mezi Prodávajícím a kupujícím byla uzavřena vlastní kupní smlouva při společném jednání či jiným dohodnutým způsobem. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito Obchodními podmínkami.

2. ZBOŽÍ

2.1 Zboží: Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v katalogu nebo ceníku Prodávajícího (dále jen „Katalog“, resp. „Ceník“), jejichž aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na Webové stránce Prodávajícího nebo k dispozici v tištěné podobě v provozovnách Prodávajícího. Pro účely
objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje Katalog a/ nebo Ceník uvedený na Webové stránce. Zboží tvoří především výrobky vyráběné Prodávajícím, ale v nabídce je zařazeno též zboží jiných výrobců. Na výrobky z produkce jakékoli třetí osoby (tj. producenta odlišného od Prodávajícího) Prodávající poskytuje záruku pouze nejvýše v rozsahu, v jakém ji na své výrobky poskytuje příslušný výrobce, přičemž o délce záruční doby bude kupující informován při uzavření příslušné kupní smlouvy.

2.2 Výstavní vzorky: Prodávající a kupující mohou sjednat, že Prodávající v určitém místě u kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků Prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím Prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení, prodání. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen Prodávajícímu uhradit za vzorky paušální peněžitou částku ve výši 30 000 Kč, nestanoví-li zvláštní dohoda mezi Prodávajícím a kupujícím jinak.

3. OBJEDNÁVKA


3.1 Objednávka: Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (dále jen „Objednávka“). Písemná objednávka musí obsahovat alespoň (i) přesné určení kupujícího (jeho obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením), adresou sídla (místa podnikání) nebo bydliště a identifikačním číslem a dále kontaktní e-mailovou adresou, (ii) označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle Katalogu či Ceníku, (iii) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení
dle předchozího bodu, (iv) uvedení množství zboží a (v) souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího (při on-line prodeji prostřednictvím e-shopu Prodávajícího budou Obchodní podmínky a Reklamační řád Prodávajícího k dispozici k nahlédnutí v příslušném on-line prostředí, přičemž kupující je povinen se s nimi seznámit a souhlas s nimi potvrdit zvláštním prokliknutím). Jestliže Objednávka bude obsahovat shora uvedené náležitosti, má se za to, že kupující má úmysl uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu o prodeji a koupi zboží, a objednávka je tedy řádným návrhem na uzavření smlouvy (viz § 1731 až 1733 OZ). Kupující vytvořením Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího.

3.2 Nákup v prodejně/provozovně Prodávajícího: V případě přímého nákupu v prodejně / provozovně Prodávajícího lze kupní smlouvu mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřít rovněž ústně, bez písemné Objednávky, přičemž v takovém případě může kupující učinit objednávku zboží ústně, přičemž je povinen v rámci této objednávky sdělit Prodávajícímu údaje nezbytné pro vystavení příslušného daňového dokladu / faktury (firma / jméno a příjmení, adresa, identifikaci druhu a množství zboží).

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1 Přijetí objednávky: O přijetí písemné závazné Objednávky vyrozumí kupujícího Prodávající svým potvrzením (dále jen „Potvrzení“) nejpozději
následující pracovní den po doručení Objednávky Prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky. Účinky řádného přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy má však i Potvrzení Prodávajícího doručené později než ve lhůtě dle prvé věty, vždy však v přiměřené lhůtě po doručení Objednávky, ledaže kupující před tím Objednávku odvolal; kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze písemně a pouze do doby jejího přijetí Prodávajícím. Při přímém nákupu v prodejně / provozovně Prodávajícího a ústní objednávce kupujícího Prodávající potvrdí objednávku ústně poté, kdy kupujícímu předá znění těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu Prodávajícího a příslušný návod na užití předmětného zboží a ten s nimi vyjádří souhlas (viz též dále). Společně s Potvrzením Prodávající doručí kupujícímu také znění těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu Prodávajícího a příslušný návod na užití předmětného zboží, přičemž uvedené dokumenty Prodávající kupujícímu doručí (i) při nákupu prostřednictvím e-shopu e-mailem na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu, (ii) při nákupu prostřednictvím písemné Objednávky e-mailem na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu
případně poštou na adresu kupujícího s tím, že v tomto případě Prodávající doručí kupujícímu s uvedenými dokumenty také zálohovou fakturu, přičemž nejpozději jejím proplacením kupující stvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil a souhlasí s nimi, a nejpozději tímto okamžikem je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, (iii) při koupi
zboží v prodejně / provozovně Prodávajícího bez písemné Objednávky osobně do rukou kupujícího nebo jeho zástupce před uzavřením (ústní) kupní smlouvy, přičemž nejpozději zaplacením kupní ceny za zboží kupující stvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil a souhlasí s nimi, a nejpozději tímto okamžikem je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena
kupní smlouva.

4.2 Jestliže Objednávka neobsahuje všechny náležitosti podle čl. 3.1 nebo 3.2, nepovažuje se za řádný návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v takovém případě poučí kupujícího o vadách nebo nedostatcích Objednávky a vyzve jej k opravě či doplnění jeho Objednávky. Pokud kupující Objednávku náležitě upraví nebo doplní, bude se postupovat podle čl. 4.1.

5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1 Termín dodání: Termín dodání zboží určí Prodávající v Potvrzení. Prodávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však (u všech výrobků BEST) limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objednávce. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání, jak jej v Potvrzení určí
Prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit Prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s Prodávajícím stanoveným termínem dodání a mezi stranami současně nedojde k dohodě o termínu dodání zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Termín dodání
zboží určený dle předchozích vět je dále označován jen jako „Termín dodání“.

5.2 Způsob dodání: Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží Prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno. Po domluvě je možné dopravu zajistit dopravním prostředkem, disponujícím zařízením pro složení zboží. Kupující je povinen stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno, jakož i zajistit dostatečný prostor pro manipulaci zboží při jeho vykládce, s ohledem na rozměry dopravního prostředku, s nimiž se kupující seznámil. V případě, že není umožněn bezproblémový přístup k místu vykládky nebo prostor potřebný pro manipulaci se zbožím při vykládce, bude zboží vyloženo na nejbližším možném dostupném místě. Je možné domluvit vykládku na dvakrát, v případě, že je toto s ohledem na dopravní dostupnost možné. Veškeré náklady související s překládkou a přejezdem je povinen uhradit kupující. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek k tomu určený kupujícím v Místě dodání (kterým bude v daném případě příslušný výrobní závod Prodávajícího), jak je uvedený pojem definován níže.

6. MÍSTO DODÁNÍ


6.1 Místo dodání: Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) Prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky, které uvede v Objednávce jako místo dodání kupující. Uvede-li kupující v Objednávce poznámku „vlastní doprava“ či jiné vyjádření, z něhož bude vyplývat, že dopravu zboží ze strany Prodávajícího nepožaduje, anebo pokud kupující v objednávce neuvede žádné místo dodání, platí, že místem dodání je některý ze závodů Prodávajícího, který kupující v Objednávce sám určí; pokud takový závod kupující neurčí, určí jej Prodávající v Potvrzení, přičemž přihlédne k umístění sídla, místa podnikání či bydliště kupujícího. V případě nesouhlasu kupujícího s místem
dodání určeným takto Prodávajícím se postupuje podle čl. 5.1 obdobně. V té souvislosti se však konstatuje, že Prodávající umožňuje kupujícímu vlastní odběr výrobků pouze ze závodů, ve kterých byly zároveň vyrobeny. Aktuální seznam závodů na území celé České republiky, v nichž lze odebrání zboží uskutečnit, je uveřejněn na Webové stránce Prodávajícího. Místo určené dle předchozích vět je dále označováno jen „Místo dodání“.

7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

7.1 Cena zboží: Kupující je za dodané zboží povinen platit Prodávajícímu ceny uvedené v Katalogu či Ceníku Prodávajícího včetně odpovídající daně z přidané hodnoty (která ke dni účinnosti těchto Obchodních podmínek činí 21 %), a to dle stavu platného v době uskutečnění dodávky zboží (dále jen „Cena zboží“). V Ceně zboží jsou již zahrnuty i náklady spojené s jeho balením, nakládkou a dopravou plně naloženým vozidlem s minimální nosností 24 tun bez hydraulické ruky z jednotlivých závodů přímo ke kupujícímu, nebo na Místo dodání kdekoli
v České republice určené Kupujícím. Pro vyloučení jakékoli pochybnosti se výslovně uvádí, že dopravu lze takto uskutečnit pouze za podmínky, že objednané množství zboží plně vytěžuje shora uvedenou kapacitu vozidla, resp. více vozidel určených k přepravě. Nebude-li uvedená podmínka splněna, pak platí, že cena nákladů na dopravu není v Ceně
zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť, a to dle podmínek, uvedených v čl. 7.3. níže. Cena nákladů na dopravu není rovněž zahrnuta v Ceně zboží Prodávajícím zařazeného do kategorií Studny a kanalizace, Dopravní infrastruktura a bude účtována zvlášť, dle podmínek uvedených v čl. 7.3. níže. Uvedeným není dotčeno ust. čl. 9.2 níže. Cena palet a ostatních obalových materiálů, na nichž je zboží loženo, není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

7.2 Úprava Ceny zboží: V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objednávce, bude výše Ceny zboží stanovena Prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a druhů
úprav. Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí Prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit Prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s Prodávajícím stanovenou Cenou zboží a mezi stranami současně nedojde k dohodě o Ceně zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

7.3 Doprava: Cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v Potvrzení; v případě nesouhlasu kupujícího s cenou dopravy určenou takto Prodávajícím se postupuje podle čl. 7.2 obdobně. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci ceny dopravy, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Smluvní strany se dohodly s odkazem na ustanovení § 2079 odst. 2 OZ, že kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.

8.2 Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději den před Termínem dodání, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit Prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží a není-li kupní smlouvou sjednán přesný termín splatnosti Ceny zboží, je v takových případech kupující povinen zaplatit Cenu zboží na základě vyúčtování Prodávajícího v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu Prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.

8.4 Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek je splněn (i) připsáním částky na účet Prodávajícího vedený u banky, jehož identifikaci Prodávající oznámí kupujícímu v Potvrzení či jinak nebo (ii) vyplacením částky Prodávajícímu v hotovosti.

8.5 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči Prodávajícímu, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.6 Storno objednávky a storno poplatky: Nedohodnou-li se kupující a Prodávající výslovně písemně jinak, potvrzenou Objednávku na jakékoli zboží a služby, dodávané Prodávajícím, je možno stornovat (odvolat), resp. tedy kupující je oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, písemným oznámením doručeným Prodávajícímu nejpozději 1 pracovní den před Termínem dodání, pokud současně nejpozději v uvedený den zaplatí Prodávajícímu odstupné ve výši 50 % z kupní ceny objednaného zboží; uvedená částka odstupného musí být nejpozději v uvedený den připsána na bankovní účet Prodávajícího či složena do jeho pokladny. Prodávající je oprávněn si odstupné započíst proti Ceně zboží, pokud již byla uhrazena, kterou bude po odstoupení kupujícího kupujícímu vracet.

9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Práva a nebezpečí škody na zboží
9.1 Prodávající dodává zboží buď (i) na značených paletách BEST (rozměr 120×80 cm, hmotnost 30 kg/ks), anebo (ii) BEST „velká“(rozměr 120×100 cm, hmotnost 38 kg/ks), anebo (iii) EUR (rozměr 120×80 cm, hmotnost 25 kg/ks); stropní nosníky a prvky pro dopravní infastrukturu na speciálních dřevěných prokladech; všechny uvedené palety (nebo proklady) dále také jen jako „Obaly“. Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží loženo, kupujícím není z provozních důvodů možný, tedy určuje jej jednostranně prodávající. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží a společně s ní i cenu Obalu (dále jen „Cena obalu“). Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny typy nepoškozených Obalů do kteréhokoli závodu prodávajícího, a to ve lhůtě 6 měsíců od dodání zboží, přičemž v této lhůtě je prodávající povinen nepoškozené Obaly převzít od kupujícího zpět. Konkrétní popis nepoškozeného obalu je uveden na webové stránce. Současně s vrácením Obalů musí kupující předložit původní průvodní doklad k zboží v Obalech dodanému (tj. kopii dodacího listu, ke kterému
navrácené Obaly příslušely), z něhož bude zřejmé, že množství a složení Obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží, jinak prodávajícímu nevzniká povinnost Obaly převzít zpět. Průvodní doklad je nutné doložit nejpozději v okamžik složení obalů na kterémkoli závodě BEST, a.s. (na pozdější doložení dokladů nebude brán zřetel). Pokud budou Obaly řádně a včas vráceny prodávajícímu a budou splněny další shora uvedené podmínky, je prodávající povinen převzít Obaly zpět a vyplatit kupujícímu jím zaplacenou Cenu obalu, poníženou o manipulační poplatek za zpětvzetí palet, a to v termínu 14 dní od řádného vrácení Obalů a splnění dalších shora uvedených podmínek. V případě, kdy prodávající dodá zboží na silně poškozené, zároveň neopravitelné paletě, bude tato paleta vyúčtována kupujícímu jako nevratný obal, s cenou 1,00 Kč bez DPH. Pokud by prodávající dodal zboží na silně poškozené, zároveň neopravitelné paletě a vyúčtoval by kupujícímu tuto paletu v běžné prodejní ceně, má kupující nárok tuto paletu reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od dodání takové palety (na pozdější reklamace nebude brán zřetel). K takové reklamaci má kupující povinnost předat prodávajícímu fotodokumentaci takto silně poškozené palety, včetně
kopie řidičem podepsaného dodacího listu. Na základě těchto dokladů vystaví prodávající dobropis na běžnou prodejní cenu a zároveň takto silně poškozenou paletu vyfakturuje v ceně 1,00 Kč bez DPH, jako nevratný obal.

Obaly a jejich ceny:

typ obalu

 

rozměr

 

hmotnost

 

prodejní cena bez DPH

 

prodejní cena včetně DPH

 

cena při vrácení bez DPH

 

cena při vrácení včetně DPH

 

 

 

paleta BEST

 

120x80 cm

 

30 kg

 

400,00 Kč

 

484,00 Kč

 

340,00 Kč

 

411,40 Kč

 

 

 

paleta BEST velká

 

120x100 cm

 

38 kg

 

400,00 Kč

 

484,00 Kč

 

340,00 Kč

 

411,40 Kč

 

 

 

paleta EUR

 

120x80 cm

 

25 kg

 

400,00 Kč

 

484,00 Kč

 

340,00 Kč

 

411,40 Kč

 

 

 

speciální proklady

 

 

 

3 kg

 

60,00 Kč

 

72,60 Kč

 

54,00 Kč

 

65,34 Kč

 

 

 

 

 

 

Lhůta na vrácení palet je stanovena na 6 měsíců od data expedice palety. Cena palety při vrácení bude účtována formou dobropisu. Záměny mezi druhy vracených palet nejsou možné, tzn. nebudou nikdy při vracení palet umožněny. Cena a režim vratek se účtuje dle data uskutečněné dodávky. Ke dni objednávky nebo cenové nabídky se nepřihlíží. Prodávající je povinen odkoupit zpět a přijmout zpět pouze označené a nepoškozené Obaly, způsobilé k dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout převzít zpět. Použité Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Současně je
kupující povinen jednotlivé typy Obalu (zejména palety EUR, BEST, BEST „velká“) pro jejich samostatné převzetí a evidenci připravit zvlášť podle jednotlivých druhů.

9.2 Prodej a balení výrobků: Prodej zboží, kterým jsou dlažby, je realizován vždy jen po jednotlivých ucelených vrstvách na paletě nebo po celých paletách, prodej dlažeb BEST VEGA, BEST VALEA, BEST GIGANTICKÁ a ostatních prvků pak po kusech nebo celých paletách. V případě prodeje dlažeb po jednotlivých vrstvách nebo prodeje ostatních výrobků po jednotlivých kusech, kdy bude Prodávající předem zajišťovat (připravovat) a následně prodávat neucelené rozbalené palety, bude toto rozbalení palety účtováno poplatkem k ceně zboží, a to ve výši 250 Kč bez DPH / 1 rozbalená paleta. Tento poplatek nebude účtován při prodeji neucelených a rozbalených palet s dlažbou, opatřenou povrchovým UV lakem, a dále u obrubníků KERBO a RONDA, rohových a obloukových obrubníků, zastávkových obrubníků, schodišťových prvků FALDO a STONE, palisád STONE, ukončovacích prvků plotových tvarovek a plotových tvarovek STONE, zákrytových plotových desek, kanalizačních prvků, prvků trub se štěrbinovým žlabem a svodidel. Prodej komoditních výrobků na sklady velkoobchodních zákazníků je realizován vždy a výhradně v ucelených paletách.

9.3 Zajištění zboží při přepravě: Palety jsou pro účely přepravy přepáskovány plastovou páskou, která zajišťuje zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží na Místo dodání, pokud si přepravu zajišťuje kupující, je náklad na vozidle nutno navíc zajistit tzv. kurtováním dle pokynů Prodávajícího, resp. jím pověřeného pracovníka. Na uvedené je kupující tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá Prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno Prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce. Způsob kurtování je podrobně uveden na Webové stránce Prodávajícího pod odkazem Zajištění zboží při přepravě.

9.4 Poškození přepravovaného zboží: V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat Prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu Prodávajícího a dle příslušných právních předpisů.

9.5 Doporučené skladování zboží: Prodávající doporučuje omezit skladování zboží od jeho dodání Prodávajícím do doby jeho užití (v rámci realizace stavebních prací) jen na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním Prodávající neodpovídá (např. výkvěty).

9.6 Převzetí zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit Prodávajícímu na tzv. dodacím listu. Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není Prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení Prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává
běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto Obchodních podmínek.

9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačního řádu Prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.V případě, že kupující vytkne později vadu zboží, kterou mohl zjistit při vynaložení řádné péče již při převzetí, takové vytknutí vady bude neoprávněné a kupujícímu nebudou ve vztahu k takové vadě náležet práva z vadného plnění. Kupující rovněž není oprávněn zboží, na kterém se vyskytnou vady, použít s tím, že pokud kupující tuto povinnost poruší, nebude Prodávající odpovědný kupujícímu za případné škody tím vzniklé.

9.8 Zástupce kupujícího: Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího, a zboží je dodáváno jinde než v sídle (místě podnikání, bydlišti) kupujícího, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán Prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není Prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Prodávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Prodávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující.

9.9 Sankce prodávajícího: Pokud bude Prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

9.10 Sankce kupujícího: Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží více jak 30 dní po datu uvedeném v Potvrzení objednávky a závadný stav ihned neodstraní ani na výzvu Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zároveň má po tomto odstoupení právo takové zboží uvolnit do volného prodeje a prodat je. Bez ohledu na uvedené
je kupující v uvedeném případě povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení. Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je dále povinen za takto neodebrané zboží (a proto dále skladované v závodech Prodávajícího) zaplatit Prodávajícímu až do případného odstoupení od kupní smlouvy
skladné ve výši 10 Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží. Případným odstoupením od smlouvy ze strany Prodávajícího není dotčeno jeho právo na uvedenou smluvní pokutu a na úhradu skladného do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.11 Výhrada vlastnictví: Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením Ceny zboží (dále jen „Výhrada vlastnictví“), přičemž neuhrazení byť jen části Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; Výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné trestněprávní souvislosti případného porušení vlastnického práva Prodávajícího. Prodávající je oprávněn zboží, které je do doby úplného zaplacení Ceny zboží stále
jeho vlastnictvím, kdykoli odebrat i svépomocí, přičemž za tím účelem je oprávněn kdykoli vstoupit na pozemky a do prostor kupujícího a za účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící překážky (zámky, oplocení, závory apod.); k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas.

9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží: Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně:
a) v případě Vlastní dopravy, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje Prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru;
b) v případě Dopravy Prodávajícím, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

10.1 Odpovědnost Prodávajícího za vady: Odpovědnost Prodávajícího za vady a z toho vyplývající práva kupujícího jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je vydán v tištěné podobě a dostupný v provozovnách Prodávajícího a dále je dostupný na Webové stránce v odkazu reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“).

10.2 Délka záruky: Prodávající poskytuje kupujícímu na Prodávajícím vyráběné zboží záruku v délce 20 let. Na výrobky jakékoli třetí osoby Prodávající poskytuje záruku pouze nejvýše v rozsahu, v jakém ji na své výrobky poskytuje tato třetí osoba. Podmínky záruky a podmínky reklamace a odpovědnosti Prodávajícího za vady, které se vyskytnou v záruční době, jsou rovněž upraveny v Reklamačním řádu.

10.3 Proces výroby zboží je řízen a dozorován v souladu s certifikovanými systémy managementu kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, hospodaření s energií ISO 45001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 50001. Certifikaci udělil Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., certifikační orgán pro systémy managementu. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je postupně prováděn přechod na hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající
harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Výrobky s absencí harmonizovaných evropských norem, disponují vlastní technickou specifikací uvedenou ve Stavebním technickém osvědčení, vystaveným autorizovanou osobou.
Prodávající pro tyto výrobky vydává podnikovou normu a prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

11. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

11.1 Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. jde-li o osobu, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), platí v takovém případě následující:

11.2 Na vztah Prodávajícího a kupujícího - Spotřebitele se neaplikují ta ustanovení těchto Obchodních podmínek, která by omezovala práva
kupujícího – Spotřebitele dle příslušných právních předpisů, zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Informační povinnost před uzavřením kupní smlouvy: Prodávají kupujícímu – Spotřebiteli sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);
b) ceny zboží jsou uváděny současně včetně DPH i bez DPH;
c) kupující – Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených níže;
d) práva z vadného plnění kupujícího – Spotřebitele jsou uvedena v Reklamačním řádu, se kterým je kupující – Spotřebitel povinen se seznámit před odesláním Objednávky, s tím, že na kupujícího – Spotřebitele se nevztahují ustanovení těchto Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, která vylučují nebo omezují jeho práva z vadného plnění kupní smlouvy nebo na náhradu újmy;
e) uzavřená kupní smlouva bude Prodávajícím archivována v elektronické podobě na jeho serveru, přičemž kupující – Spotřebitel k ní nemá přístup;
f) kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
g) kupní smlouvu lze uzavřít způsoby uvedenými výše v těchto Obchodních podmínkách;
h) kupující – Spotřebitel má právo kontroly a změny vstupních údajů uvedených jím v Objednávce, a to před jejím odesláním;
i) Prodávající vyřídí případné stížnosti kupujícího – Spotřebitele na následujícím kontaktním místě: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, telefon 373 720 111, email: best@best.info, nebo v příslušných závodech Prodávajícího, uvedených na Webové stránce. Kupující je dále oprávněn obrátit se stížnostmi na příslušné orgány dohledu, zejména na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz;
j) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4 Odstoupení: Je-li kupní smlouva uzavírána formou objednávky prostřednictvím e-shopu, je kupující – Spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů (i) ode dne převzetí zboží, (ii) ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že je zboží dodáváno ve více kusech/částech, (iii) ode dne převzetí první dodávky zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. Odstoupení bude v takovém případě provedeno písemnou formou, přičemž pro odstoupení může využít formuláře, který je k dispozici ke stažení na Webové stránce v sekci „Ke stažení“. Odstoupení je kupující povinen odeslat poštou na následující adresu: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov. Lhůta pro odstoupení je zachována i tehdy, pokud nejpozději v poslední den lhůty kupující – Spotřebitel předá písemné odstoupení k poštovní přepravě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto Obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující – Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Pokud není v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle OZ.

12.2 Odstoupení od smlouvy: Prodávající má vedle shora uvedených případů právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy také v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných Prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy Prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy Prodávající nedodá objednané zboží ani do 10-ti dnů po uplynutí dodací lhůty.

12.3 Dokumenty ke zboží: Kupující se zavazuje, že svým dalším odběratelům bude ke zboží řádně dodávat Návod k použití zboží Prodávajícího, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky a Reklamační řád Prodávajícího, upozornit jej na všechny podmínky záruky – včetně jejích omezení – a dále se zavazuje předat odkaz na Webovou stránku Prodávajícího zejména s tím, že na uvedených stránkách jsou zveřejňovány závazné technologické postupy a doporučení ohledně používání jednotlivých výrobků (zboží).

12.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí:
a) příslušnou kupní smlouvou,
b) platnými Obchodními podmínkami Prodávajícího,
c) Reklamačním řádem Prodávajícího,
d) ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

12.5 Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 OZ, tedy kupující přebírá riziko změny okolností v době po uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se i aplikace § 2050 OZ o tom, že věřitel nemá nárok na náhradu škody, je-li sjednána smluvní pokuta. Vylučuje se rovněž § 2051 OZ (kupující prohlašuje výši stanovených smluvních pokut za přiměřenou).

12.6 Změny kupní smlouvy lze činit pouze písemně.

12.7 Tyto Obchodní podmínky Prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky Prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky Prodávajícího lze jednostranně změnit nebo doplnit, a to pouze písemně, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených kupních smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním kupující vyslovil souhlas.

V Rybnici dne 1.7.2023
 

← předchozí článek
Doprava
následující článek →
Všechny články v kategorii Jak nakupovat

Další podobné články