Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti BEST, a.s., IČO 25201859, se sídlem v Rybnici 148. Každé zboží zakoupené u společnosti BEST, a.s., je předáno odběrateli s daňovým dokladem a kopií dodacího listu, který slouží i jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem na kopii dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, je převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce (je-li však kupujícím spotřebitel, je převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, v opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá).
Pokud odběratel zjistí jakýkoli rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím v druhu a množství, případně pokud je v záručním listu chybně vypsané výrobní číslo či specifikace zboží, nebo pokud odběratel neobdržel ke zboží dodací list nebo návod na použití výrobků BEST vůbec, je odběratel povinen zaslat ihned (nejpozději do 72 hodin od okamžiku zakoupení zboží) prokazatelným způsobem písemnou zprávu adresovanou na jméno provozovny firmy BEST, a.s., kde bylo zboží předáno (či odkud bylo expedováno). Pokud tak odběratel neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
Reklamace zboží musí být uplatněna vždy pouze na provozovně, kde bylo zboží zakoupeno (či odkud bylo expedováno).

Záruční podmínky

1.    Na veškeré zboží vyráběné společností BEST, a.s., se vztahuje záruka v délce 20 let ode dne převzetí zboží. 
    Výjimku tvoří zlevněné zbytkové výrobky, označené v názvu posledním písmenem „Z“. Na tyto výrobky se neposkytuje záruka za jakost. Na tyto výrobky nelze uplatnit ani práva z vad, pokud jde o vady, na základě kterých jsou tyto výrobky prodávané za nižší cenu. Tyto výrobky tedy mohou vykazovat barevnostní rozdíly, vápenné a železité výkvěty, povrchové oděrky, způsobené manipulací se zbožím a dopravou, znečištění zboží od obalových materiálů, rozměrové nepřesnosti, průhyby, rozdílné šarže, otřepy hran, povrchové výlupky a rozdílnou nasákavost.
2.    Od roku 2014 poskytuje prodávající záruku i na snadnou údržbu ploch, realizovaných z dlažeb BEST, které jsou při výrobním procesu ošetřeny lakem a UV zářením, v délce 5 let.
3.    Odběratel je povinen se při používání zboží, zvláště při jeho pokládce, řídit pravidly, která jsou uvedena v „Návodu na použití výrobků BEST“. Tento návod je k dispozici na internetových stránkách společnosti BEST, a.s., www.best.cz a je též součástí každé dodávky. Odběratel podpisem na kopii dodacího listu potvrdí, že byl seznámen s obsahem tohoto návodu.
4.    K účinnému uplatnění práv z vadného plnění, tj. z vad dodaného zboží (dále také jen „reklamace“) je třeba, aby odběratel v záruční době a bezodkladně poté, kdy vadu zjistil, oznámil písemně, popř. prostřednictvím elektronické pošty, prodávajícímu zjištěné vady a dostatečně podrobně popsal, jak se tyto vady projevují. Zároveň je třeba toto zboží ponechat na místě dodání, nijak s ním nemanipulovat, zejména jej nikam nepřevážet, a to do doby, než bude reklamace ze strany prodávajícího posouzena.
5.    V případě oprávněné reklamace má odběratel právo na odstranění vady, výměnu zboží nebo přiměřenou slevu z ceny výrobku. Odstoupit od smlouvy může odběratel pouze v případě, kdy společnost BEST, a.s., oprávněnou reklamaci nevyřídí odstraněním vady, výměnou zboží nebo přiměřenou slevou. 
6.    Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a odběratelem, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.
7.    Oprávněná reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se prodávající a odběratel nedohodnou jinak. Po tuto dobu neběží záruční doba.
8.    Pokud nebude mezi odběratelem a prodávajícím dohodnuto jinak a pokud nestanoví jinak tento Reklamační řád, postupuje se při vyřizování reklamace podle NOZ.
9.    Případné reklamace na výrazné odlišnosti v odstínu barevnosti a zjevné vady dodaného zboží je možné uplatnit pouze před jeho pokládkou nebo zabudováním. 
10.    Při uplatnění práva z vad zboží je kupující povinen zejména předložit:
a)    správně vyplněný prodejní doklad – fakturu nebo prodejku za hotové s vyznačeným datem prodeje, 
b)    správně vyplněný dodací list s vyznačením datem převzetí zboží, ve kterém nesmějí být přepisovány či dopisovány žádné údaje,
c)    při požadavku na výměnu zboží musí odběratel doložit reklamované zboží včetně všech součástí a příslušenství a včetně všech dokladů.
11.    Bude-li v případě reklamačního řízení nutné odebrat vzorky (provést vývrty, udělat sondy do konstrukce..), je kupující (případně koncový zákazník) povinen umožnit prodávajícímu odběr vzorků za účelem řešení reklamace v předem smluveném rozsahu. Bude-li rozhodnuto provést zkoušky, odebrat vzorky, musí být všechny strany obeznámeny s tímto rozhodnutím s dostatečným předstihem. O tomto odběru bude proveden zápis a fotodokumentace. V případě vyhodnocení reklamace zakládající se na odběru vzorku dochází zpravidla k časové prodlevě způsobené laboratorním vyhodnocením. Z tohoto důvodu se lhůta řešení reklamace přiměřeně prodlouží. Pokud se zkouška bude provádět v certifikované laboratoři mimo AZL Lučice, Chlumec nad Cidlinou, musí být prodávajícímu umožněna účast při zkoušení. V případě, kdy nebude umožněna prodávajícímu účast při odběru a samotném průběhu zkoušek, nebude brán výsledek jako uznatelný pro případný závěr reklamace. Náklady na neuznanou reklamaci vycházející z výsledků odběru vzorků, posudků, protokolů, tedy neoprávněnou reklamaci, nese v plném rozsahu kupující. 

Nebudou-li uvedené podmínky kupujícím splněny, nejedná se o řádnou reklamaci, tedy bude na ni pohlíženo, jako by nebyla učiněna. 

Záruka se nevztahuje

1.    Na vady zboží, které nevznikly porušením povinnosti prodávajícího.
2.    Na vady zboží, vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.  
3.    Na vady zboží, vzniklé poškozením povrchu výrobků odřením. K odřeninám může docházet při manipulaci a dopravě. Betonové výrobky jsou však odolné vůči působení obrusu, po zapískování a během jejich užívání se dlažba opticky sjednotí.
4.    Na vady zboží, vzniklé při jeho přepravě v případě nedostatečného kurtování nebo v případě nedodržení tohoto opatření (viz Obchodní podmínky společnosti BEST, a.s.).  Pokud je tato vada zjištěna, je třeba ji oznámit prodávajícímu ihned po zjištění a doložit ji fotodokumentací.
5.    Na vady, vzniklé nesprávnou realizací stavby, např. pokládkou či nedodržením pokynů pro hutnění dlážděného krytu nebo na vady, vzniklé poškozením např. plotových tvarovek vlivem použití nevhodného výplňového betonu (viz “Návody a doporučení při realizaci“ na www.best.cz).
6.    Na drobné odlišnosti v odstínu barevnosti dodaného zboží. Barevné provedení COLORMIX je nutno posuzovat na celé vydlážděné ploše. Nelze posuzovat pouze jednotlivé kameny. 
7.    Na odlišnosti způsobené vápenným výkvětem (tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží) nebo železitým výkvětem (tj. vystoupení sloučenin železa z použitého písku a štěrku na povrch zboží). Zabránit vzniku vápenných nebo železitých výkvětů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Případné výkvěty nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží a k jejich zmizení zpravidla dojde působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním.
8.    Na mikrotrhliny tzv. „krakeláže“, které se vyskytují na povrchu výrobku a jsou znatelné především po dešti, kdy se „vykreslí“ jednotlivé kontury trhlinek, po vyschnutí se opět tento jev znatelně ztrácí. Tato krakeláž neovlivňuje fyzikálně – mechanické vlastnosti výrobku a nesnižuje jeho životnost.
9.    Na vady vzniklé znečištěním povrchu dlažby, zejména zeminou, mulčovací kůrou, olejem, atd.
10.    Na odlišnosti způsobené otiskem rašlové sítě, papíru nebo dřevěných prokladů, kterými jsou jednotlivé vrstvy na paletě proloženy.
11.    Na vady zboží vzniklé působením chemických látek na bázi sloučenin chlóru nebo ropných produktů.
12.    Na vady zboží vzniklé použitím nevhodných desinfekčních a chemických přípravků nebo nedodržením jejich nejvyšších přípustných dávek…
13.    Na vady zboží vzniklé nedodržením nejvyšších přípustných dávek chemických rozmrazovacích látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha č. 7). 
14.    Na vady a netěsnosti kanalizačních prvků, které nebyly před zásypem kanalizace odzkoušeny tlakovou nebo obdobně prokazatelnou zkouškou a nebyl o této zkoušce pořízen zápis. Vady na kanalizačních prvcích musí být reklamovány před zásypem kanalizace.
15.    Na počty kusů jednotlivých kamenů na vrstvě u dlažeb, které jsou dodávány ve skladbách. Uvedené skladby jsou vždy orientační, jednotlivé počty kamenů se mohou lišit (množství m2 zůstává beze změny). 

Zvláštní oprávnění odběratele – spotřebitele

1.    Je-li kupující spotřebitelem, ve smyslu § 419 NOZ, tj. jde-li o osobu, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), nejsou nijak omezena ani vyloučena jeho práva z vadného plnění podle NOZ.
2.    Má-li Spotřebitel shora uvedená práva z vad, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud společnost BEST namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
3.    Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
4.    Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2021. Reklamační řád je k dispozici na každé provozovně společnosti BEST, a.s.
Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Společnost BEST, a.s., si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených kupních smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním odběratel vyslovil souhlas.